องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการท้องถ...[วันที่ 2017-07-06][ผู้อ่าน 625]
 
  กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 767]
 
  กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำ...[วันที่ 2017-06-27][ผู้อ่าน 323]
 
  กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 372]
 
  โครงการอบรมมวลชลสัมพันธ์รู้ทันพิษภัยยาเสพติด ชุมชน...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 85]
 
  กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 161]
 
  กิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานร...[วันที่ 2017-06-26][ผู้อ่าน 89]
 
  งานบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อ.แวงน้อย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-02-19][ผู้อ่าน 375]
 
  งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น ปร...[วันที่ 2016-02-09][ผู้อ่าน 338]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559[วันที่ 2016-01-08][ผู้อ่าน 342]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2015-12-11][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล[วันที่ 2014-06-19][ผู้อ่าน 444]
 

หน้า 1|2