องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
  การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอา...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 22]
 
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ สำหรับผู้...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมส่งสริมการเล่นกีฬาสำหรับเยาวชน[วันที่ 2020-04-29][ผู้อ่าน 23]
 
  การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ (ปลู...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อน...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมช...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 482]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประ...[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 242]
 
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้าน...[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 217]
 
  กิจกรรมสนับสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจ...[วันที่ 2020-01-07][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล)ตำบล...[วันที่ 2019-10-16][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการศึกษาดูงานประกอบอาชีพเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎี...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 209]
 
  กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดบ้านหนองแวงห้วยทรา...[วันที่ 2019-10-03][ผู้อ่าน 105]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12