องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล


อบต.ละหานนา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบลขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในตำบลละหานนา
2017-07-06
2017-06-27
2017-06-27
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2016-02-19
2016-02-09
2016-01-08