องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด 2560 ครั้งที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาได้ดำเนินการจัดประกวดหมุ่บ้านละอาด ชุมชนน่าอยู่น่ามอง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการจังหวัดสะอาด  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 16 หมู่บ้าน  และประกาศผลหมู่บ้านสะอาดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 รางวัลที่ 2 ได้แก่ บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 รางวัลที่ 3 ได้แก่ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9  รางวัลชมเชย  ได้แก่ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5  บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 8 และบ้านโนนถาวร  หมู่ที่ 16 
2017-07-06
2017-06-27
2017-06-27
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-26
2016-02-19
2016-02-09
2016-01-08