องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อบต.ละหานนา ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาความพร้อม ความชำนาญทีมควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อบต.ละหานนา ปี 2563 ในระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมพ่นหมอกควัน และผู้นำด้านสุขภาพ ให้มีความรู้ในเรื่องการพ่นหมอกควันและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย สามารถบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลละหานนา และทีมพ่นหมอกควันมีพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และทีมพ่นประจำหมู่บ้าน 2 คน ผู้ดูแลรับผิดชอบเครื่องพ่นประจำ งานสาธารณสุข อบต.ละหานนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10
2020-01-20
2019-10-16
2019-10-09
2019-10-03
2019-09-27
2019-09-24
2019-09-20