องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมชน (การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในตำบลละหานนา)


ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ประกอบกับหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 5922 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง” เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย จำนวน 1 ราย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มชื่อและอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หือ (COVID -19) เป็นโรคอันตรายในลำดับที่ 14 แต่ในปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยจัดซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID – 19 )รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จึงได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมชน (การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในตำบลละหานนา) ขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10
2020-01-20
2019-10-16
2019-10-09
2019-10-03
2019-09-27
2019-09-24
2019-09-20