องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะฯ ครั้งที่ ๒


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๒ ตามโครงการตำบลสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10
2020-01-20
2019-10-16
2019-10-09
2019-10-03
2019-09-27
2019-09-24
2019-09-20