องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันทำลายตัวแก่ของยุงลาย ก่อนเปิดภาคเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา อาสามัครสาธารณสุข หมู่ ๑ - ๑๖ ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ของยุงลาย ก่อนเป็นภาคเรียนของทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลละหานนา จำนวน ๕ โรงเรียน ตามแผนควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออกตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

2020-07-09
2020-07-04
2020-07-03
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-26
2020-06-25
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10