องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สิ่งแวดล้อม เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันทำลายตัวแก่ของยุงลาย ตามวัดก่อนเข้าพรรษา


สำนักปลัด ได้รับหนังสือประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา แจ้งดำเนินการแผนควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออกตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดการระบาดของไข้เลือดออกภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกควบคุม ป้องกันการระบาดภายในพื้นที่ตำบลละหานนา ซึ่งเน้นพื้นที่สาธารณะที่มีการชุมนุมของประชาชน ได้แก่ วัด จำนวน ๑๕ วัด ภายในพื้นที่ ประกอบกับใกล้เทศกาลเข้าพรรษา จึงได้ออกดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๒ และ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓
2020-07-09
2020-07-04
2020-07-03
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-26
2020-06-25
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10