องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประจำปี 2563 (เยาวชนจิตอาสา) กิจกรรม : เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ ของเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ครั้งที่ ๒


การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ เด็กและเยาวชนจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว จึงทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคมได้ สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่ประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา ประจำปี 2563 (เยาวชนจิตอาสา) กิจกรรม : เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมสาธารณะ ของเด็กและเยาวชนตำบลละหานนา เพื่อปลูกผังให้เด็กและเยาวชนมี "จิตสาธารณะ" มากขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะเป็นแนวคิดต่อตนเอง ครั้งที่ ๒ เนื่อในวันอาษาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมพร บ้านหนองสะแบง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
2020-07-09
2020-07-04
2020-07-03
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-26
2020-06-25
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10