องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


กิจกรรมควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วย โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย


เนื่องจากได้รับแจ้งจาก อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านโนนถาวร หมู่ ๑๖ ว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลกุลฤดี จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ตำบลละหานนา แต่มาเรียนที่นี่ ในวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาจึงได้ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน เะื่อกำจัดตัวแก่ของยุงลาย
2020-07-09
2020-07-04
2020-07-03
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-26
2020-06-25
2020-03-19
2020-03-13
2020-02-10