องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ครั้งที่ 3 /2563


ในวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา กำหนดให้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุน รายงานสถานนะการเงิน การพิจารณาประมาณการงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณา แผน/โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ปีงบประมาณ 2564
2021-08-26
2020-10-23
2020-10-16
2020-09-30
2020-09-26
2020-09-25
2020-09-24
2020-09-22
2020-09-22
2020-09-21