องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


   

นายทองปักษ์  มาพงษ์


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  080-7685047
 

นายสมบูรณ์  เณรจิบ

นายศักดา  จิตแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
093 - 2951915   088-4739365
 

นายบุญหนา  วงเพ็ชร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  089-9930247