องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเพิ่ม สุขุน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
098-1710308


นายสมหวัง อินทร์พรม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
098-6048224 098-0972718
นายสมหวัง อินทร์พรม นายวิทยา การมวย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
098-6048224 086-2174347
นายทรง คงศิลา นายปั่น พิมพิลักษณ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
087-4504844 086-2564565
นายบุญฮวด พงชนะ นายสุริยา เตือนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
098-1313718 063-6590615

นางสาวอรัญญา เกิดศักดิ์ นางสาวฐิติมา พรมราช
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
085-8344709 065-0834908

นายบัญชา ไชยรัตน์ นายภูวนารถ มูลเหลา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
063-0479148 082-8786281


นางสาวเฮม่า มูลมนัส นายอนุรัตน์ ดงอุทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
098-2199075 093-5481560


นายเพิ่ม สุขุน นายอำพล ช่วยนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 14
098-1710308 093-3933981

 
นายอภิสิทธิ์ บัวจันทร์ นายสุภฤกษ์ นนท์อาสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16
085-0089297 083-1477400