องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


สมาชิกสภา อบต.

นายเพิ่ม  สุขุน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายทรง     คงศิลา
นางสาวรัชนี   ชัยวงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสว่าง ทาหาร  
นายสมสันต์  มาพงษ์
นายพรชัย  แสนสมจิต
นายประครอง  เจริญภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายอารมณ์  นารี
นายทรง   คงศิลา
นายปั่น  พิมพิลักณ์
นายกงหัน  วันวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายโอวิทย์  ช่วยนา
นายบุญฮวด  พงชนะ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นางสาวอรัญญา  เกิดศักดิ์
นายบุญเลิศ  ชนิดนอก
นายสุดตา ชัยมงคล
นางสาวสุธรรมมา  นาไพรวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นางพานทอง  เขียวสุวรรณภูมิ
นายทองสุข  ศิริ
นายภูวนารถ  มูลเหลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
    

นางหนูน้อย  เกี่ยวแก่

ว่าง

นายสายยุทธ  นาอุดม
นางทองนาค  พรมขุรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

    
          นายเพิ่ม    สุขุน
นายอำพร ทนิไธสง
นายอำพล  ช่วยนา
นายวรโชค ฤทธิหงส์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
    
           นายชู   บัวจันทร์

นางสาวนิตติยา  พลหงษา

นายคำเบ้า  สีวาที
นางพรรณปพร  ทุมเที่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16