องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวรัชนี  ชัยวงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวพันทิภา  ศรีอุทธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

 


นายสงัด  หรพร้อม

 

นางสาวปาริตา แสนสม

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายอภิชาติ  ปกาสิทธิ


นายประเดิม  นุชเนื้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม