องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวรัชนี  ชัยวงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
098-0972718

นางสาวพันทิภา  ศรีอุทธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

084-6835598

 


นายสงัด  หรพร้อม

 

นางสาวปาริตา แสนสม

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-8641335   062-9154983
 

นายอภิชาติ  ปกาสิทธิ


นายประเดิม  นุชเนื้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
081-3694511   089-9425478