องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


สำนักงานปลัด

 

 


นายสงัด  หรพร้อม

     


หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐพงษ์  สายมัน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพรรณี  พิลัย
 นักทรัพยากรบุคคล
นางอภิชญา  นาคุณ
 นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 


 นางสาวสุปราณี  ศรีโยธา
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑาภรณ์  หน่ายโสก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายณัฐพล  ตอพล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 นางศรัญญ์รัศมิ์  คล้ายสุบิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

นางสาวภัทราพร  ประสารโชค
เจ้าพนักงานธุรการ      นางสาวชนัชชา  หน่ายโสก
      ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน
   นางสาวจุฑาไล  อันทะนัย
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
         นางณัฐชยา  พลสุด
       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิทัศน์   วงษ์ขัติย์
นักการภารโรง

นายธนากร ต่อสกุลไทย
พนักงานขับรถยนต์

นางรัชนี    ชัยบอน
 แม่บ้าน 
     

 

 

 

 

 

 

   
 
 นางสาวทิพไกรสร   อังวะ
พนักงานทั่วไป