องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


สำนักงานปลัด

 

 

นายสงัด  หรพร้อม

     

หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐพงษ์  สายมัน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิดาภา   มูลแก่น

นักพัฒนาชุมชน

นางอภิชญา   นาคุณ
 
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นางสาวสุพรรณี   พิลัย
  นักทรัพยากรบุคคล

 

นายณัฐพล  ตอพล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

นางสาวจุฑาภรณ์  หน่ายโสก
นักตรวจสอบภายใน

 

นางสาวสุปราณี ศรีโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์  เกิดจรัส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นางสาวชนัชชา  หน่ายโสก
 ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเชาวลิต   สิมสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายนิทัศน์   วงษ์ขัติย์
นักการภารโรง

นายธนากร ต่อสกุลไทย
พนักงานขับรถยนต์

นางรัชนี    ชัยบอน
 แม่บ้าน 
     

 

 

 

 

 

 

   
 
 นางสาวทิพไกรสร   อังวะ
พนักงานทั่วไป