องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสงัด หรพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัด
087-8641335
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการแลพัฒนาชุมชน
นางอภิชญา นาคุณ นายณัฐพงษ์ สายมัน นายณัฐพงษ์ ตอพล นางสาวสุปราณี ศรีโยธา
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักพัฒนาชุมชน
 093-5403165  087-2125637  082-5849918  089-1575933
 
นางณัฐชยา พลสุด นางสาวภัทราพร ประสารโชค  นายดำรง ปัญญารัตนพันธ์
นายศรัญรัศมิ์ คล้ายสุบิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 098-2167154 096-3281260
061-0710773
 
   
 
 
 นางรัชนี ชัยบอน
  นายวีรพล ดีสวน
นางสาวชณัชชา หน่ายโสก
 แม่บ้าน (ทั่วไป)
   พนักงานขับรถจักรขนาดเบา(ทั่วไป) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
095-5389364
    085-7556414
  งานการเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการเกษตร
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
 

 
 นางสาวทิพย์ไกรสร อังวะ
นางสาวสุพรรณี พิลับ
- ว่าง -
- ว่าง -
พนักงานจ้างทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข
084-5110896
085-9467681
   

     
นายนิทัศน์ วงษ์ขัติย์   นางสาวจุฑาไล อันทะนัย
นายเกษม พรมสุบรร
ภารโรง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
     093-4700368 098-0048307
     
นายจักรี สอิ้งรัมย์     นายธนกร ย่องเหล่ายูง
พนักงานจ้าง      คนงานประจำรถขยะ
085-5987857
    092-9803466
     
      นายวัฒนา วรอรรถ
      คนงานประจำรถขยะ
       065-2510452
     
      นายเชาวลิต แสงเดือน
      คนงานประจำรถขยะ
       065-2946766
     
      นางวิไลภรณ์ ชุ่มนาเสียว
      พนักงานจ้าง
      063-8898575