องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


กองคลัง


 

นางสาวปริตา  แสนสม

        นางสาวรัตนา  เจริญสุข
นางสมิตานันท์   สอนโพธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

นางสาวนิภา  วงษ์เพ็ชร

 

นางสาวฐานิกา  ชัยพรมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
 

 

   
นายนราธิป  ชัยพรมมา
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ