องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
กองช่าง

นายอภิชาติ ปกาสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-3694511
 
งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณณูปโภค
 
 - ว่าง - นายไพศาล ธรรมชัยภูมิ  นายสิทธิพงษ์ คำหว่าน
นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  080-3673468
 087-8338993
     
     
  นายสุพิศ พลหว้า
 
   พนักงานจ้าง  
  099-2494893