องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


กองช่าง

นายอภิชาติ    ปกาสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-
 
นายช่างโยธา

นายสิทธิพงษ์  คำหวาน

นายไพศาล ธรรมชัยภูมิ

นายดำรงค์  ปัญญารัตนพันธ์
                     ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                        ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสถานีสูบน้ำ
 
นายอภิศักดิ์   พลสุด
 
พนักงานทั่วไป