องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา

 
ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

E-mail
admin@lahanna.go.th

website  www.lahanna.go.th