องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประเดิม  นุชเนื้อ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวิทยา    พรมสุบรรณ

นายนพดล พันธ์กุล

                   นางสมพิศ    นาอุดม

นักวิชาการศึกษา

 เจ้าพนักงานธุรการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสายทอง  ชูรัก

นางบุญมาก  วรอรรถ

นางสาวอังคนา  ไทยน้อง

ครูดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอภิรดี  ศรีอุทธา


นางทองผาย  ดีล้วน

ผู้ดูแลเด็ก


ผู้ดูแลเด็ก