องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประเดิม นุชเนื้อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
089-9425478
                          
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าละหาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานนา
นายวิทยา พรมสุบรร นางสมพิศ นาอุดม นางสายทอง ชูรัก
นักวิชาการศึกษา ครู ครู
 087-3781966  087-9218936  080-1554974
     
     
 นายนพดล พันธ์กุล
 - ว่าง -
 นางสาวอังคณา ไทยน้อย
 เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 094-1818291    086-2278825
     
     
   - ว่าง -
 นางบุญมาก วรอรรถ
   ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     085-4524906
     
     
     นางสาวอภิรดี ศรีอุทธา
     ผู้ดูแลเด็ก
     095-4027765