องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สำนักงานปลัด อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ 043499477-18 โทรสาร 043-499479 อีเมลล์ lahanna99@gmail.com เว็ปไซด์หน่วยงาน www.lahanna.go.th facebook อบต.ละหานนา line กลุ่ม อบต.ละหานนา