องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง - การจัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ - การสาธารณูปการ - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน - การส่งเสริมการท่องเที่ยว - การจัดการศึกษา - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส - การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย - การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - การส่งเสริมกีฬา - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณสถาน อื่น ๆ - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การผังเมือง - การขนส่งและวิศวกรรมจราจร - การดูแลรักษาที่สาธารณะ - การควบคุมอาคาร - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน - กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา “ ตำบลละหานนาเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมปัญญาท้องถิ่น ดินแดนเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนการศึกษา ประชาชนสุขภาพดีมีคุณธรรม ” พันธกิจ (Mission) 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น 6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน 8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน 11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเป็นการนำข้อมูลด้านผังเมืองมาเพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมชุมชนพอจะสรุปได้ว่า ตำบลละหานนาเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ศักยภาพผังเมืองโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มีดังนี้ 1. แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคของประชาชน ในพื้นที่ตำบลละหานนา มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องด้วยมีลำน้ำชีไหลผ่านพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ มีบึงละหานนาที่มีพื้นที่กว้างถึง 3,626 ไร่ หรือประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอเป็นแหล่งต้นทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าถึง 2 แห่ง ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านละหานนาและสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ แต่การที่มีลำน้ำชีไหลผ่านจึงมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลาก พื้นที่การเกษตรบางส่วนเป็นที่ลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีบึง หนองน้ำ สระ ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินและอยู่ในพื้นที่ดอนสูงยากต่อการผันน้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำแห่งอื่น และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน แต่อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาก็ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขยายเขตคลองชลประทาน การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ เครื่องมือในการสูบและผันน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการในการปรับปรุงสภาพดิน แหล่งน้ำ การเกษตรตามแนวชีวภาพปลอดสารพิษจากหน่วยงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ การส่งเสริมการเกษตรเป็นนโยบายหลักที่ต้อง เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาจะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 2. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน พื้นที่ตำบลละหานนาส่วนใหญ่ประชาชนใช้เป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ที่ดินส่วนใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อการแกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งมีทั้งที่เป็นเจ้าของที่ดินเอง การเช่าที่ดินเพื่อเพื่อการเกษตรกรรม ที่ดินมีทั้งที่เป็น โฉนดที่ดิน นส.3 ที่ดินที่เป็น ส.ป.ก. ที่ดินตามแบบ ทบ.5 และที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิการถือครองอีกจำนวนหนึ่ง ตลอดจนที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ราชพัสดุของหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่อีกจำนวนมาก ที่ดินที่ประชาชนหรือเกษตรกรถือครองกรรมสิทธิ์นี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 3. โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมสัญจรระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ตำบลละหานนามีถนนทางหลวงหมายเลข 2065 ตัดผ่านตำบลละหานนา แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอำเภอพล อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเพื่อการขนถ่ายพืชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรออกสู่ตลาดกลางซึ่งเชื่อมระหว่างตำบลละหานนา ไปยังตำบลแวงน้อย ตำบลท่าวัด ตำบลท่านางแนว จังหวัดขอนแก่น และตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาหลายเส้นทาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพของถนนสัญจรให้มีคุณภาพที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและปริมาณการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพื้นที่ตำบลละหานนา เห็นได้ว่าพื้นที่ถูกกำหนดในร่างข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชน สามารถที่จะทำการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านสัตว์ การส่งเสริมสถานประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดเช่น ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สามารถส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตำบล การให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆ ของประชาชนในตำบลได้