องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

Updated 2019, October 09
เริ่มวันที่ 12 พฤษภาคม 2553


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

        วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
                          “ละหานนา                   เมืองน่าอยู่
                          ศูนย์รวมปัญญาท้องถิ่น   ดินแดนเกษตรสมบูรณ์
                          เพิ่มพูนการศึกษา         ประชาชนสุขภาพดีมีคุณธรรม”
 
 
     พันธกิจ 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
          2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
          3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
         4. ดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
         5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น
         6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
         7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน
         8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
         9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
        10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน
        11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน