องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
สภาพทางสังคม
         

การศึกษา
                                                 ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา 
สถานศึกษา
จำนวนครู
น.ร.ระดับอนุบาล
น.ร.ระดับประถม
น.ร.ระดับมัธยม
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าละหาน
3
28
26
-
 
-
 
54
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละหาน (จัดตั้งเอง)
3
30
39
-
-
-
-
69
 
โรงเรียนบ้านละหานนา
14
13
16
34
34
20
16
131
 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย –ทุ่งมน
15
17
17
66
35
25
15
175
 
โรงเรียนโนนทองหลางโคกสูง
3
7
9
13
13
-
-
42
 
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
10
14
18
58
75
-
-
165
 
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
7
16
14
37
41
-
-
108
 
รวม
55
125
139
208
198
45
31
746
 
 
    ที่มา-ข้อมูล  พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จากฝ่ายการศึกษา อบต.ละหานนา
สาธารณสุข
รายการ จำนวน
โรงพยาบาล      ขนาด  100   เตียง 3
เจ้าหน้าที่ 34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                   7
 
 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    วัดมี       8       แห่ง

 

วัดท่าละหาน            

 

 

 

หมู่ 1

วัดชุมพรบ้านหนองสะแบง                    หมู่ที่    5, 9, 14

วัดสาระเขต                                   

หมู่ที่     3

วัดเรไร     

หมู่ที่   2 , 13

วัดเทพประสิทธิ์                                    

 หมู่ที่  10

วัดทองหลาง                                      

หมู่ที่  6

วัดใหม่ศิลาราม                     

หมู่ที่   7

วัดราษฎ์อุดม                                       

หมู่ที่   4 , 15
   
 
     สำนักสงฆ์       6     แห่ง  
  
 

สำนักสงฆ์ ศิริมงคลธรรม                          

หมู่ที่     2

สำนักสงฆ์  เทพนิมิต                                        

หมู่ที่     8  

สำนักสงฆ์  คลองเจริญสามัคคี                     

หมู่ที่    11   

สำนักสงฆ์ สว่างโพธิ์งาม                               

หมู่ที่   12

สำนักสงฆ์ เทพไมตรี                                      

หมู่ที่     14

สำนักสงฆ์พิทักษ์ธรรมหนองหิน      

หมู่ที่   15