องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.lahanna.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข   2065 เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 ที่อำเภอพล       เป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่เขตอื่นๆ ได้สะดวก มีรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่าง    จังหวัดชัยภูมิ - เมืองพล
                           ถนนระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล
   -  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                               สายบ้านหนองสะแบง   -  หญ้าคา                 มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายหนองสะแบง - ห้วยทราย                        มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายหนองแวงห้วยทราย - ละหานนา        มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายหนองสะแบง - ละหานนา                     มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายศรีชุมพร  -   หนองดู่                                                มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายละหานนา  -  หนองดู่                               มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายโคกสูง  - โนนทองหลาง                         มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
- ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายบ้านทุ่งมน  -   หนองสะแบง                   มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง

                            ถนนระหว่างหมู่บ้านเชื่อมท้องถิ่นอื่น

-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายหนองสะแบง -  หนองหญ้าขาว ตำบลท่านางแนว   มีลักษณะเป็นลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายหนองดู่ - ท่านางแนว  มีลักษณะเป็นลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายโนนทองหลาง  -   บ้านกอก มีลักษณะเป็นหินลูกรัง
-  ถนนระหว่างหมู่บ้าน                                สายบ้านหญ้าคา -   ป่าเป้ง   ตำบลแวงน้อย มีลักษณะเป็นถนนลูกรัง
                            ถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสภาพใช้งานได้ดี
 
                     

การไฟฟ้า

 

- ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

จำนวน 2,158 ครัวเรือน
- ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 16 หมู่บ้าน

โทรศัพท์

 

- โทรศัพท์สาธารณะ

จำนวน 17 ตู้

- โทรศัพท์ใช้ตามบ้าน

จำนวน 122 เครื่อง

น้ำประปา

 

ประชากรจำนวน 2,158 ครัวเรือน มีน้ำประปาใช้ อุปโภค - บริโภค เพียงพอ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ลำน้ำ ห้วย

 

 

มี 11 แห่ง

- บึง หนอง

มี 22 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

- ประปาหมู่บ้าน

มี15แห่ง
- ฝาย มี 30แห่ง
- บ่อบาดาล มี30แห่ง
- บ่อน้ำตื้น มี 2แห่ง