วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 บึงละหานนา ตำบลละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลละหานนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางจากนานายทราย สามแยกถนนคอนกรีต บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางจากบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์สูบน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเทอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง