วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ เครื่องเสียง เวที ป้ายโครงการฯ ตามโครงการจัดเตรียมพื้นที่และรับรองการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม,น้ำแข็ง (สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน) ตามโครงการจัดเตรียมพื้นที่และรับรองการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 และบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่บ้าน หญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16-ไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางข้างโรงเรียนกุลฤดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.177-02 สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านศรีชุมพร ม.9 ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)