วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ช่วงจากสามแยกบ้านนายสงบ หล่มเป้า-ไปทางบ้านนางสมบัติ พิลาแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางเชื่อมถนนไป บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8-สามแยกไปบ้านคลองเจริญ ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางเชื่อมสามแยกไปบ้านคลองเจริญ ม.11-ไปทางบ้านศรีชุมพร ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางเชื่อมสามแยกไปบ้านคลองเจริญ ม.11-ไปทางบ้านหนองผือ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง