วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ขก.ถ.177-02 ช่วงจาก กม.1+500 ไปทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรตลอดสาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 (ช่วงเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน
31  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อนมอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2565 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ) ในเขตพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง