วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำปราสาทฟาง ขบวนแห่ ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไรสารพิษและเกษตรผสมผสาน ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับเด็กและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อค่าถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ถ้วย ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
เช่าเต้นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง