วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอย หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง และบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยนา หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยรวงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองกกค้อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองเบ็น หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากคอนกรีตเดิมไปทางหนองสนามม้า หมู่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนายแสวง อินทร์พรม - นายสงบ หลุ่มเบ้า บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง