วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล หนองกกค้อ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาล ภายในตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาล บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถมดินเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางบ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวััสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง