วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างป้ายไวนิลผลการรวมคะแนนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบึงละหานนา ไปทางบ้านโนนสำราญ อ.แก้งสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอน สายทางโคกโปร่ง ทางเชื่อมลาดยาง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอน สายทางห้วยหินลาดบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 สามแยกไปโคกโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผู้กระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง