วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมมู่ลี่ไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเสริมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการร่วมด้วยช่วยกันหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง