วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางภายในเขตหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างปรับเกรดถนนลูกรัง สายทางบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา ? บ้านโนนศิลา ตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทุ่งมน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวที/เครื่องเสียง/ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อค่าถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ และค่าถ้วยรางวัลประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางหนองสะแบง๒ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้า-หลักปากบ่อ บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ (บริเวณนานายประเดิม นุชเนื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทุ่งมน หมู่ที่ 3 ? บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 (ทางไปหนองสนามม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง