วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.ละหานนา รหัสครุภัณฑ์ 005-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก สายทางจาก รพ.สต.บ้านละหานนา หมู่ที่ 1-บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ? ไปทางวัดป่าเทพไมตรี บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อบต. ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ? ไปทางสมชาญฟาร์ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง