วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะโดยการถมดินพร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะโดยการถมดินพร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านหนองผือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านหนองผือ (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านหนองผือ)