วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสี่บงและตกแต่งสถานที่จัดงาน โครงการตำบลสะอาด ปราศจากยุงหลาย องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา (ช่วงต่อจากถนนเดิมจาก รพ.สต.ละหานนาไปหมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง