วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างว่างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ช่วงประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 177-02 จากถนนลาดยาง 2065-ไปทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 กว้าง ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 3 บ้้านทุ่งมน ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ช่วงจากสามแยกบ้านนายสงบ หล่มเป้า-ไปทางบ้านนางสมบัติ พิลาแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมเกรดตลอดสาย สายทางเชื่อมถนนไป บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8-สามแยกไปบ้านคลองเจริญ ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง