วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) พร้อมว่างท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จพร้อมฝาปิดบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง 2 (จากบ้านนางอุษา พลหงษา ถึงสามแยกถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเช่ารถบัส จำนวน 1 คัน ตามโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน อบต.ละหานนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดน้ำยาพ่นยุงลายตัวเต็มวัยชนิดขวดและทรายอะเบทกำจัดยุงลายชนิดซองชา โครงการตำบลสะอาด ปราศจากยุงลาย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) พร้อมว่างท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จพร้อมฝาปิดบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร (จากสี่แยกถนนคอนกรีตเดิมถึงถนนลาดยาง 2065 สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง