วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีนและป้ายห้อยคอ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง