วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมสร้างบ่อพักน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกจุดหมาย-ปลายทาง (ป้ายแนะนำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กและอาหารว่างสำหรับเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างบริการเช่า เครื่องเสียง,เต็นท์,และจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างติดตั้งป้ายแนะนำภายในตำบลละหานนา จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางข้าง อบต.ละหานนา-สามแยกไปทางบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14-ไปทางบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางเชื่อมลาดยาง2065 (บ้านศรีเมืองเขต อบต.แวงน้อย)-สีแยกไปทาง อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9-ไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง