วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ? สามแยกไปทางบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ และโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในองค์กรและการพัฒนาด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมสร้างบ่อพักน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง