วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงหอถังสูงประปาภายใน อบต.ละหานนา(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อค่าถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ และค่าถ้วยรางวัลประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเวที / เครื่องเสียง / ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนคสล.สายทางบ้านนายบุญจันทร์ เกตุธานี-บ้านนายอนุกูล ราชบุตร บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง