วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย (ช่วงจากบ้านนายจำปี นาไพวัน ไปทางวัดเรไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ นักสูบหน้าใหม่ ตำบลละหานนา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสี่บงและตกแต่งสถานที่จัดงาน โครงการตำบลสะอาด ปราศจากยุงหลาย องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลละหานนา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง