วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเป็นบางตอน สายทางบ้านคลองเจริญ ม.11 - บ้านโคกสูง ม10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
10  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง