วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ? ไปทางวัดป่าเทพไมตรี บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อบต. ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ? ไปทางสมชาญฟาร์ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง