วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก หนองสนามม้า บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางเส้นหลังโรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 สามแยกไปสมหวังฟาร์ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ทางเชื่อมลาดยาง 2065 บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงหอถังสูงประปาภายใน อบต.ละหานนา(กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง