วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2561
ซื้อค่าถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ และค่าถ้วยรางวัลประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเวที / เครื่องเสียง / ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนคสล.สายทางบ้านนายบุญจันทร์ เกตุธานี-บ้านนายอนุกูล ราชบุตร บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเป็นบางตอน สายทางบ้านคลองเจริญ ม.11 - บ้านโคกสูง ม10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
10  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง