วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะโดยการถมดินพร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะโดยการถมดินพร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านหนองผือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านหนองผือ (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปบ้านหนองผือ)
9  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและตกแต่งสถานที่จัดงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นเนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)