วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา
1  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอยภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอาการ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเครื่องดื่มและน้ำแข็งโครงการงานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงจัดงานกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีนและป้ายห้อยคอ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง