วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำบ้านละหานนา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง