วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.177-01 สายแยกทางหลวงหมายเลข2065-บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยา อบต.ละหานนา จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ละหานนา ทะเบียน ขธ 6690 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สายทางบ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สายทางบ้านละหานนา หมู่ที่ ๑ (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สายทางบ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อพักน้ำและเทคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในองค์กรเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง