วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผู้กระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์พักคอย หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง และบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยนา หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยรวงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านละหานนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง