วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการตำบลสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ช่วงจากนานายดาบตำรวจ วีระชาติ หล่มหลา ไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ช่วงจากหน้าโรงเรียนบ้านละหานนา-ไปทางสามแยกบ้านนางรัตนาวลี โสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมโรงสูบน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมรื้อถอดและติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด สายทางบ้านห้วยทรายพัฒนา หมู่ที่ 13 (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง