วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9-บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2-บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 จากสิ้นสุด คสล.เดิม (โรงสี) ไปทางบ้านนางค้ำ นนท์อาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดตลอดสาย (สายทางเชื่อมถนนลาดยาง2065 บ้านโนนถาวร หมู่ 16 สามแยกไปทางบ้านคลองเจริญ ม.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุถังดับเพลิง จำนวน 4 ถัง และเติมน้ำยาเคมีถังถังเดิม จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง