วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
26  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย
26  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)