วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังพร้อมปรับเกรดตลอดสาย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 สายทางข้างโรงเรียนอนุบาลกุลฤดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงลูกรังเสริมผิวจราจร สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะระบบดิจิตอล จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสาวชลธิชา ชัยพรมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายดุสิต บัวลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสาวปริยาดา โคนชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง