วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
10  ต.ค. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
10  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างยกระดับถนนโดยการถมดินและลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8-ไปทางบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงวางท่อ ค.ส.ล. บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง