วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในองค์กรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในองค์กรและการพัฒนาด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมสร้างบ่อพักน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกจุดหมาย-ปลายทาง (ป้ายแนะนำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กและอาหารว่างสำหรับเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างบริการเช่า เครื่องเสียง,เต็นท์,และจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง