วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางและอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงกา่รฝึกอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ตามโครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง