วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างยกระดับถนนโดยการถมดินและลงลูกรังเป็นบางตอนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8-ไปทางบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงวางท่อ ค.ส.ล. บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่11 - ไปไร่วินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ท่อครึ่งซีก) บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 จากถนนลาดยาง-บ้านนายปราโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9-บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรตลอดสายแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2-บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง