วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปา ภายในอบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ละหานนา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-54-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
เหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง