วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสาวชลธิชา ชัยพรมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายดุสิต บัวลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นางสาวปริยาดา โคนชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม (ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางรถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลสำรวจภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง