วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมดินลำห้วยรวง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬา ละหานนาคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานทึบ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง