วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นรวงผึ้ง ขนาด 20 ซม จำนวน 50 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางและอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงกา่รฝึกอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (ตามโครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง