วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลละหานนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางสาวตุ๊ก ชินรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อค่าติดตั้งวัสดุไฟฟ้าอาคารผู้สูงอายุ อบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง