วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ
15  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5
15  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14
15  ต.ค. 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำ ค.ส.ล พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการจังหวัดสะอาด ตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง