วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากคอนกรีตเดิมไปทางหนองสนามม้า หมู่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกนายแสวง อินทร์พรม - นายสงบ หลุ่มเบ้า บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยรวง หมู่ที่ 6 บ้านโนนทองหลาง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาด หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาด หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยหินลาด หมูที่ 9 บ้านศรีชุมพร ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง