วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแบง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปา ภายในอบต.ละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะ บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง