วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.177-03 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2065 - บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลละหานนา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านบึงบัวทอง หมู่ที่ 12 และบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาล บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริ้งค์ พร้อมเข็มฉีดยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง