วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกสระน้ำวัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่10 บ้านโคกสูง ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองฝายใหญ่ หมู่ที่ 14 ตอน 1 บ้านหนองสะแบง 2 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ.หนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 สายทางเข้าหมู่บ้าน ไปตำบลท่านางแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ขก.ถ.177-02บ.หนองผือ หมู่8-บ.ศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคอนกรีตเดิมไปทางบ้านนายหล่อ หมู่ 6 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ขก.ถ.177-05 บ้านคลองเจริญ หมู่11 - สมหวังฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านโคกสูง หมู่ 10 จากแยกถนนลาดยาง ขก.1120 ไปทางไร่วินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคอนกรีตเดิมไปทางอารมณ์ฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าเชตวัน หมู่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่1 - ไปนานายสมพงษ์ บัวลพบุรี บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง