วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตดาดหน้า-หลักปากบ่อ บ้านหนองสะแบง2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ (บริเวณนานายประเดิม นุชเนื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทุ่งมน หมู่ที่ 3 ? บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 (ทางไปหนองสนามม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางศรีชุมพร หมู่ที่ ๙ (ภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางทุ่งมน หมู่ที่ 3-อารมณ์ฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ
15  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5
15  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14
15  ต.ค. 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง