วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน อบต.ละหานนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดน้ำยาพ่นยุงลายตัวเต็มวัยชนิดขวดและทรายอะเบทกำจัดยุงลายชนิดซองชา โครงการตำบลสะอาด ปราศจากยุงลาย ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) พร้อมว่างท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จพร้อมฝาปิดบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านโนนถาวร (จากสี่แยกถนนคอนกรีตเดิมถึงถนนลาดยาง 2065 สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านศรีชุมพร (จากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านนายคมสัน จิตแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินลงลูกรังและดาดหน้าบริเวณปากท่อ บ้านหนองสะแบง 5 (บริเวณหนองกกค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีตทับ บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ ตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง