วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอน สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงลงลูกรังเสริมผิวจราจรเป็นบางตอนพร้อมเกลี่ยเรียบ สายทางคลองเจริญ หมู่ที่ 11 ? บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำ ค.ส.ล พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการจังหวัดสะอาด ตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 และข้อบัญญัติ พ.ศ.2563 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงกการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองสะแบง 2 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลละหานนา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง