วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าเชตวัน หมู่ 2 บ้านหนองแวงห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่1 - ไปนานายสมพงษ์ บัวลพบุรี บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ขก1120 - นายสุระธรรม การมวย บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.177-03 (ช่วงจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 11) กว้าง 5 เมตร ยาว 527 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด สระหนองแวง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยทรายพัฒนา ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 10 บ้านโคกสูง ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 11 บ้านคลองเจริญ ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านหญ้าคา ตำบลละหานนา องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง